Miljö och hållbarhet

Miljöpåverkan idag är större än någonsin tidigare och vi tycker det är viktigt att alla företag tar sitt ansvar att i största möjliga mån försöka minska sin skadliga miljöpåverkan.

Vad gör vi?

Nordiska Profilprodukter bedriver ett systematiskt och aktivt arbete inom miljöområdet, för att minska verksamhetens direkta och indirekta negativa miljöpåverkan.

I vår miljöplan dokumenterar vi de relevanta och uppföljningsbara miljömål vi antar för en tidperiod, samt beskriver hur vi ska arbeta för att uppnå dessa mål och hur målen mäts och följs upp. I miljöplanen beskriver vi även hur miljöansvaret fördelas inom vår organisation. Uppföljning av det miljöarbete som skett under ett år dokumenteras och följs upp av ledningen.

Nordiska Profilprodukter bedriver handel med profilprodukter. Vi tar i vår verksamhet hänsyn till både vår direkta och indirekta miljöpåverkan som sker vid vår försäljning, i dialog med beställare och genom vår påverkan på de branscher vi verkar inom.

  • Nordiska Profilprodukter ska arbeta systematisk för att ständigt minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.
  • Nordiska Profilprodukter ska i de beslut som fattas, samt i våra aktiviteter ta hänsyn till miljöfaktorer och minimera negativ miljöpåverkan.
  • Nordiska Profilprodukter höjer på ett planerat sätt kunskap och medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare, samt ger dem möjlighet att alltid ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet.
  • Vårt arbete genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav.
  • Miljöhänsyn utgör alltid en viktig aspekt vid företagets inköp.

Planerat miljömål för 2018 – 2019

Mål 1: Fordon och utsläpp

Utsläppsnivåer och bränsleförbrukning ska utgöra en avgörande faktor vid inköp av fordon. Företagets fordonsinköp ska genomföras enligt företagets inköpsrutin. Enligt denna ska en miljödeklaration hämtas in från presumtiva leverantörer.  Bedömningen av miljödeklarationerna och övriga miljökonsekvensbedömningar i samband med inköp ska dokumenteras.

Mål 2: Energi

Dialog med fastighetsvärdar kring uppvärmningsalternativ för lokalen ska ske inför nyteckning och förlängning av hyresavtal.  Vid längre avtalsperioder än 3 år, ska dialogen ske vart 3:e år. Krav och förändringar till följd av dessa ska dokumenteras.

Mål 3: Avfallshantering

Nordiska Profilprodukter ska källsortera sitt avfall. Avfall som kan återvinnas ska tas om hand särskilt, där dryckesförpackningar med pant (burkar, flaskor) samt toner från skrivare/kopiatorer ska alltid återvinnas.

Utöver det planerade genomförandet för respektive mål, ska ett aktivt arbete genomföras för att ta fram mätbara mål, mätmetoder och målkriterier för våra miljömål ske under den angivna perioden.

Mål 4: Miljöprodukter

Vi ska utöka sortimentet av miljöprodukter och visionen är att innan slutet på år 2019 ska 50% av vårt sortiment bestå av miljöprodukter.

Det är du som kund som väljer!

Det är du som kund som väljer hur miljöpåverkan ska fortsätta, ditt val påverkar och vi är övertygad om att du väljer rätt!

Vi ger dig möjligheten att välja oss som är en av de gröna profilleverantörerna, vi bryr oss om miljön och dess negativa påverkan som blint ignorerats allt för länge.

Undersök därför alltid din leverantör av profilprodukter på fler aspekter än pris, reflektera över hur priset förhåller sig till kvalité, interna miljöprocesser och service. Vi är alltid ärliga i våra bemötanden och svarar väldigt gärna på dina frågor om oss och hur vi jobbar. Vi tror inte på försäljning genom vilseledning, utan en nöjd kund är den bästa reklamen.

Vi hjälper dig även med återvinning av produkter som du inte längre vill ha, då vi ser vår verksamhets ansvar utifrån livscykelperspektiv.

Ser du något som kan förbättras av oss?

Vi tar gärna emot både ris och ros för att ständigt kunna förbättra oss och tillgodose både dagens och morgondagens behov av profilprodukter.